zxqk.net
当前位置:首页 >> 傍组词带拼音 >>

傍组词带拼音

傍读音:bàng 傍组词:傍晚 、傍午、 傍明、 偎傍 、傍晌、 依傍 、傍依、 倚傍 傍拼音:bàng,注音:ㄅㄤ 笔顺:ノ丨丶一丶ノ丶フ丶一フノ 释义:1、靠:依山傍水.2、临近:傍晚.傍黑.傍亮.扩展资料 汉字笔画:相关组词:1、身傍[shēn bàng] 身边.2、傍蹊[bàng qī] 偏仄的小路.3、傍顾[bàng gù] 顾及,兼顾.4、傍[bàng ài] 模糊、朦胧之状.5、傍掣[bàng chè] 从旁牵挽.

根据现代汉语词典,傍已经不再是多音字,傍的读音就是【ban】.①傍晚 [ bàng wǎn ] 基本解释 靠近晚上的时候. 亦称黄昏 详细解释1. 临近晚上的时候,黄昏.《二十年目睹之怪现状》第五十回:“ 齐明如 从中答应,说傍晚在 一品香 吃大菜

傍晚傍若无人傍观狗傍人势道傍苦李傍花随柳筑舍道傍傍边利傍倚刀依山傍水傍人篱壁依门傍户依经傍注道傍之筑一空依傍傍柳随花道傍筑室傍人门户傍观者清傍观冷眼傍统傍牌依傍傍影倚门傍户使性傍气倚傍门户傍人篱落骈傍身傍 傍晚 [ bàng

“傍”字组词:傍午 、傍晚 、傍晌 、倚傍 、傍明 、傍依 、依傍 、偎傍 、傍说 、傍 、傍 、傍纽 、傍施 、身傍 拼音:bàng 部首:亻 笔画:12 五笔:WUPY 注音:ㄅㄤ 字形结构:左右结构 基本释义:1.靠;靠近:船~了岸.依山~水.

读作:bàng 傍注音:ㄅㄤ,简体部首:亻部,部外笔画:10画,总笔画:12画,繁体部首:人部 五笔86:WUPY,五笔98:WYUY,仓颉:OYBS,郑码:NSWS,四角:20227 结构:左右,电码:0266,区位:1688,统一码:508D,笔顺:ノ丨丶一丶ノ丶フ丶一フノ 释义:1、靠:依山傍水.2、临近:傍晚.傍黑.傍亮.扩展资料 汉字笔画:相关组词:1、傍及[bàng jí] 推及;遍及.2、傍通[bàng tōng] 四方通达,畅通.3、傍邻[bàng lín] 近邻;邻居.4、傍妻[bàng qī] 旧时称妾为傍妻.5、傍边[bàng biān] 近旁;附近.

傍组词有哪些词语 :傍午、傍晚、倚傍、傍依、傍晌、依傍、傍明、偎傍、傍白、傍、傍、傍说、傍施、傍绝、傍妻、傍支、傍行、傍薄、傍影、傍舍、傍照、傍贯、傍门、傍亮、傍、身傍、傍纽、傍接、傍掣、资傍、傍傍、傍荫、两傍、傍览、傍边、傍顾、傍暨、傍蹊、傍转、傍费

傍的组词:傍晚,傍午,傍依,依傍,倚傍.1、傍晚【释义】黄昏,又名傍晚,指日落左右的时间,即日光至晚上的过渡时刻.2、傍午【释义】时间词.临近正午的时候:傍午时分,突然下起了大雨.3、傍依【释义】靠近;挨近:住宅小区傍依碧波荡漾的太平湖.4、依傍【释义】1.依靠.2.模仿(多指艺术、学问方面):艺术家要善于创新,不要一味依傍前人.5、傍明【释义】临近天明的时候:傍明,雨停了.

筒的偏旁是【竹】、去偏旁变成【同】 给同加偏旁组词:洞,山洞 侗,侗族 筒,纸筒 桐,梧桐 恫,恫吓 酮,丙酮 铜,铜器 峒,崆峒山

(傍,滂,榜,滂,谤)拼音如下:【汉语拼音】傍(bàn), 滂(pān), 榜(bǎn), 滂(pān), 谤(bàn) Ps:在拼写拼音时,常常要注意以下几个问题.1)前鼻音和后鼻音不可混淆.如in和ing,en和eng等.2)平舌音和翘舌音

“傍”组词:傍依、傍白、傍舍、靠傍、傍通等等.拼音:bàng 部首:亻 笔画:12 五行:水 五笔:WUPY 笔顺名称:撇、竖、点、横、点、撇、点、横撇/横钩、点、横、横折钩、撇 基本释义:1.靠;靠近:船~了岸.依山~水.2.临近(指时

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zxqk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com